الدعاء صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۳۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدابراهیم قمی (کاتب) یاقوت‌بن عبدالله یاقوت‌المستعصمی (کاتب)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : ۱۱۰۳ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : متن ترمه حاشیه فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان