نتیجةالفکر فی الجهرالذکر صفویه

نظر شما:

خط نسخه نسخ با تاریخ ۲۹ شوال ۹۲۱ نسخ بد و عنوانها نانویس دارای ۱۷۲ لرگ با سطرهای گوناگون کاغذ ترمه و گوناگون جلد میشن تیماج قرمز رساله از سیوطی که گفتاری در جهر و اخفا با ۲۴ حدیث و یک فصل
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۲۶/۰۰۲
پدید آورندگان : جلال الدین سیوطی (مؤلف)
موضوع اثر : عرفان و تصوف
تاریخ خلق : ۲۹ شوال ۹۲۱ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ گوناگون و ترمه، چرم تیماج قرمز،
تکنیک : دست نویس، ضربی ساده،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان