فرامین قاجار [مرقع]: ‎۹ [نه] سطر خط شکسته نستعلیق خوش قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق کاغذ مقوایی ۹سطر خط شکسته نستعلیق مظفرالدین شاه مورخ ۱۳۲۰
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۹۵/۰۰۷
پدید آورندگان : شاه ایران مظفرالدین قاجار (نویسنده و کاتب)
موضوع اثر : مرقعات-خاطرات
تاریخ خلق : ۱۳۲۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ مقوایی، مقوایی با روکش مخمل،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان