خطوط [مرقع]: قطعه شکسته درشت ممتاز سبک دوره قاجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)