عقدنامه اقا میرزا عبدالله و فاطمه سلطان به صداق معلوم ۱۳۳۹ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عقدنامه اقا میرزا عبدالله و فاطمه سلطان به صداق ۳۰ تومان سکه احمدشاهی، یک جلد کلام الله مجید، یک من ابریشم سبز خام، ۶۰۰ تومان وجه رایج، سه من نشاسته گندم و سه من طعام ۱۳۳۹ق
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۱.۰۵۷۷۸
موضوع اثر : عقدنامه
تاریخ خلق : رجب ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : محسن دهقان گلستان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان