حکم شرعی در تایید تملک و انتقال قصر امامزاده قاسم از ورثه جوانشیر به محمدکاظم ملک التجار عوض طلب وی ۱۲۹۰ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

حکم شرعی در تایید تملک و انتقال قصر امامزاده قاسم از ورثه جوانشیر به محمدکاظم ملک التجار عوض طلب وی ۱۲۹۰ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۵۱
موضوع اثر : انتقال مالکیت قصر
تاریخ خلق : ۱۵ رجب ۱۲۹۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان