حکم صادره از دیوان عدلیه در حقانیت ملک التجار بر سه دانگ کاروانسرای امیر در دعوا با ورثه امین الملک ۱۲۹۹ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

حکم صادره از دیوان عدلیه در حقانیت ملک التجار بر سه دانگ کاروانسرای امیر در دعوا با ورثه امین الملک ۱۲۹۹ق
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۳۱
موضوع اثر : تایید حقانیت ملک التجار
تاریخ خلق : از صفر ۱۲۹۹ قمری (قرن ۱۳) تا نامعلوم
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان