قبض پرداخت وجه خشکه کاری قنات باغ صبا از سوی گماشتگان ملک التجار ۱۳۲۵ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض پرداخت وجه خشکه کاری قنات باغ صبا از سوی گماشتگان محمدکاظم ملک التجار ۱۳۲۵ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۷۵
موضوع اثر : پرداخت وجه
تاریخ خلق : ۲۴ صفر ۱۳۲۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان