نامه وزارت عدلیه به تظلم ملک التجار درباره توقیف املاکش در خراسان و دستور رفع توقیف ۱۳۲۶ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه وزارت عدلیه به تظلم ملک التجار درباره توقیف املاکش در خراسان و دستور رفع توقیف ۱۳۲۶ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۸۱
موضوع اثر : دستور رفع توقیف ملک
تاریخ خلق : ۱۸ رجب ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان