نامه دفتر محکمه تجارت درباره اخطار در عدم ارائه وکالتنامه سید مرتضوی از سوی اصف دیوان ۱۳۳۲ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه دفتر محکمه تجارت درباره اخطار در عدم ارائه وکالتنامه سید مرتضوی از سوی اصف دیوان ۱۳۳۲ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۰۹
موضوع اثر : اخطار
تاریخ خلق : ۲۷ رمضان ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان