سواد حکم صادره از محکمه تجارت درباره اختلاف سیداحمد مرتضوی با ملک التجار در شرکت عمومی ۱۳۲۳ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد حکم صادره از محکمه تجارت درباره اختلاف سیداحمد مرتضوی با ملک التجار در شرکت عمومی ۱۳۲۳ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۷۶
موضوع اثر : اختلاف در شرکت عمومی
تاریخ خلق : ۲۰ ذیحجه ۱۳۲۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان