نامه وزارت عدلیه درباره رسیدگی به محاسبه شرکت عمومی با حضور نماینده هر طرف ۱۳۲۷ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه وزارت عدلیه درباره رسیدگی به محاسبه شرکت عمومی با حضور نماینده هر طرف ۱۳۲۷ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۷۸
موضوع اثر : رسیدگی به شرکت عمومی
تاریخ خلق : ۲۰ جمادی‌الاول ۱۳۲۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : تهران, قاجاریه
دوره تاریخی