سواد فرمان مظفرالدینشاه در اعطای امتیاز راه شوسه اردبیل به آستارا به ملک التجار ۱۳۲۰ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد فرمان مظفرالدینشاه در اعطای امتیاز راه شوسه اردبیل به آستارا به ملک التجار ۱۳۲۰ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۸۲
پدید آورندگان : مظفرالدینشاه (صادرکننده)
موضوع اثر : اعطای امتیاز
تاریخ خلق : محرم ۱۳۲۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان