دو اجاره نامه سرای امیر میان ملک التجار و محمدتقی شیرازی ۱۳۱۶ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

دو اجاره نامه شش دانگ سرای امیر با ضمایم ان میان محمدکاظم ملک التجار و محمدتقی شیرازی ۱۳۱۶ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۸۴
موضوع اثر : اجاره کاروانسرا
تاریخ خلق : ذیحجه ۱۳۱۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان