سکه نقره خسروشاه بن مانادز جستانی آل جستان (جستانیان)

نظر شما:

سکه نقره خسرو شاه بن مانادز سلسله جستانیان- ۳۶۳ ه.ق
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۵۲
تاریخ خلق : از ۳۶۳ قمری (قرن ۴) تا نامعلوم
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی آل جستان (جستانیان) روی بر خط زمان