سکه نقره یحیی کرابی سربداران سربداران

نظر شما:

سکه نقره یحیی کرابی سربداران (۷۴۸ ه.ق)
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۳۴۸
تاریخ خلق : ۷۴۸ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سربداران روی بر خط زمان