سکه مسی قطب الدین ایل غازی بن الپی ارتقیان ماردین ارتقیان ماردین

نظر شما:

سکه مسی ، قطب الدین ایل غازی بن الپی ، ارتقیان ماردین ، محل ضرب ماردین ،(۵۸۰ -۵۷۵ ه.ق)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۶۵
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۵۷۵) تا قمری (قرن ۵۸۰)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :