سکه مس ، ارتق ارسلان ، ارتقیان ماردین ارتقیان ماردین

نظر شما:

سکه مس ، ارتق ارسلان ، ارتقیان ماردین ، محل ضرب محدوده ماردین ، تاریخ ضرب احتمالا (۶۱۱ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۳۰
رنگ : مسی با لکه های سیاه و زنگار نارنجی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :