سکه مس ، کوکبری بن علی ،اتابکان اربل (بنی بکتگین ) اتابکان اربل (بنی بکتکین)

نظر شما:

سکه مس ، کوکبری بن علی ،اتابکان اربل (بنی بکتگین ) ،محل ضرب اربل ، تاریخ ضرب (۵۸۷ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۹۰
رنگ : مسی با زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :