سکه مس ، کوکبری بن علی ،اتابکان اربل (بنی بکتگین ) اتابکان اربل (بنی بکتکین)

نظر شما:

سکه مس ، کوکبری بن علی ،اتابکان اربل (بنی بکتگین ) ، محل ضرب اربل ، تاریخ ضرب (۵۸۷ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۰۲
رنگ : مسی با لکه های سیاه و زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :