سکه مس ، کوکبری بن علی ،اتابکان اربل (بنی بکتگین ) اتابکان اربل (بنی بکتکین)

نظر شما:

سکه مس ، کوکبری بن علی ،اتابکان اربل (بنی بکتگین )، محل ضرب اربل ، تاریخ ضرب (۵۸۶-۶۳۰ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۲۲۶۰۸
رنگ : مسی با زنگار
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسن آقا ملک
برچسب‌ها :