مقاطعه نامه

​مقاطعه نامه، سند واگذاری کاری به کسی با دستمزد یا بهای معین است. گاه به مقاطعه نامه اجاره‌نامه هم گفته می‌شود که به سه شکل اجاره اشیاء، اجاره حیوان و اجاره انسان به دو صورت اجیر خاص و اجیر عام انجام می‌گرفت.[۱]


[۱]- روستایی، محسن، جزوه درسی کلاس سندشناسی سازمان اسناد ملی.

نظر شما: