سواد نامه درباره هیئت وزرا، معین السادات، رئیس عدلیه و... ۱۳۳۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد نامه محمد کاظم ملک التجار تبریزی به هیئت وزرای دولت و رئیس عدلیه خراسان در مورد قضیه معین السادات، سواد تلگراف رمز محقق الدوله به وزارت داخله، تلگراف رئیس عدلیه مشهد به وزارت عدلیه، سواد یادداشت اخطاریه آن وزارتخانه در مورد قضیه مذکور، شرح مراسلات پرونده ملک التجار با معین السادات در دیوانخانه عدلیه به تاریخ ۱۳۳۶ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۱۴
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : از ۱۹ صفر ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴) تا ۵ ربیع‌الثانی ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان