برگی از شاهنامه (آوردن سر تور نزد فریدون)

نظر شما:

دارای ۴ ستون و ۱۴ سطراست. در کاخ، فریدون سمت چپ بر تخت نشسته است و خدمتکاری پشت سر اوست. قاصد زانو زده و ظرفی که حاوی سراست در دست اوست. ۲نوازنده عود می نوازند و خدتکار در حال پذیرایی از حاضرین است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۱۳
موضوع اثر : داستان های شاهنامه
رنگ : رنگارنگ
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک