المکافاة علی الحسن و القبح صفویه

نظر شما:

تالیف ابوجعفر احمد بن یوسف بن ابراهیم بن دایه مصری کاتب در گذشته ی ۳۴۰، به روایت عبدالله فرغانی از او در باره ی مکافات و کیفر با آوردن داستان ها، نسخ علی بن علی ابراهیم طوخی مالکی در ۱۲ محرم ۹۹۷، عنوان و نشان و جدول شنگرف، از آن «علمیر عزت» با مهرش و حاکم و عبدالرحمان بزرگزاده و عبدالرحیم بن محمد مدرس مدرسه ی نواب و اوس بن محمد ویسی با تاریخ ۱۰۰۶ و سید محمد دیمنوفوی مدرس و فرهاد میرزا در ۲۶ جمادی الثانی ۱۲۹۰ و محمد قاسم خان و رستم بن احمد شیروانی، بر کاغذ دولت آبادی در ۴۶ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای ضربی با ترنج و سرترنج است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۵۲/۰۰۱
پدید آورندگان : ابوجعفر احمد بن یوسف بن ابراهیم بن دایه مصری کاتب (مولف) علی‌بن علی ابراهیم طوفی مالکی (خطاط)
موضوع اثر : ثواب و عقاب
تاریخ خلق : ۱۲ محرم ۹۹۷ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ دولت آبادی، چرم میشن ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان