مجلس قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

این روزنامه چنانچه از نامش پیدا بود بیش از همه گفتگوهای مجلس را مینوشت. تا آنجا که مشخص است پس از روزنامه (انجمن) تبریز ، دومین روزنامه زمان آزادیست. روزنامه مجلس تا موقع بمباردمان و پیش آمد وقایع خونین طهران مرتب منتشر میشده و با پیدایش این حوادث و تبعید مدیران آقا میرزا محمدصادق طباطبائی این روزنامه نیز مانند سایر جراید طهران تعطیل گردیده است.تنها روزنامه ای است که نخستین روز انتشار خود را با تاریخ های مختلف از جمله : قمری، شمسی ، یزدگردی ، فرانسه و انگلیسی ، روسی ، میلادی ، رومی و جلالی انتشار یافته است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۳۰
پدید آورندگان : محسن صدرالعلماء (صاحب امتیاز) محمدصادق طباطبائی (صاحب امتیاز) محمدصادق طباطبائی (مدیرمسئول) ادیب الممالک فراهانی (سردبیر) یحیی کاشانی (سردبیر)
موضوع اثر : سیاسی - اجتماعی - خبری
تاریخ خلق : از ۸ شوال ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴) تا ۱۰ شعبان ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : مشکی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان