مساوات قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

روزنامه " مساوات" یکی از روزنامه هایی است که در موقع انقلاب مشروطیت تاسیس شد. روزنامه " مساوات " از حیث شهرت و اهمیت به پای روزنامه صوراسرافیل نمی رسد.ولی از جهت اشتمال آن بر مقالات سیاسی و پیشنهادهای مفید کم از روزنامه مذکور نیست. سبک نگارش روزنامه " مساوات" خیلی آزاد و بی تکلف است و مدیر آن در تمام مسائل سیاسی باقلمی بی پروا مقاصد و مطالب خود را بیان نموده و مخصوصا از مداهنه و تملق گوئی که شیوه بعضی از جراید آن ایام بوده بکلی بر کنار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۲۸
پدید آورندگان : محمدرضا مساوات شیرازی (صاحب امتیاز) محمدرضا مساوات شیرازی (مدیرمسئول) عبدالرحیم خلخالی (مدیرمسئول)
موضوع اثر : سیاسی - اجتماعی - خبری - تاریخی
تاریخ خلق : از ۵ رمضان ۱۳۲۵ قمری (قرن ۱۴) تا ۲۵ ربیع‌الثانی ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبز قهوه ایی
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان