نامه کارگذاری خارجه خراسان و سیستان به حسین آقا ملک در شعبان ۱۳۳۳ پهلوی

نظر شما:

نامه کارگذاری خارجه خراسان و سیستان پیرامون سرقت اسباب و بار فلفل از سید یار محمد شتردار کاکری به حسین آقا ملک و پرداخت غرامت از طرف ایشان در شعبان ۱۳۳۳ به انضمام سواد یادداشت
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۶۹
پدید آورندگان : کارگزار اول مهام خارجه خراسان و سیستان (نویسنده)
موضوع اثر : رسقت و غرامت
تاریخ خلق : ۱۶ شعبان ۱۳۳۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان