نامه وزرات مالیه به فروتن نماینده حسین آقا ملک پهلوی

نظر شما:

نامه وزرات مالیه به فروتن نماینده حسین آقا ملک پیرامون پرداخت مالیات آخوندآباد و حسین آباد و کال جوقکی در سال ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ ش
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۸۱
موضوع اثر : مالیات
تاریخ خلق : ۶ مهر ۱۳۰۹ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان