مصالحه سه دانگ کاروانسرای حاج عبدالوهاب بین ملک التجار و سلطان العلما ۱۳۲۴ق.

نظر شما:

مصالحه سه دانگ کاروانسرای حاج عبدالوهاب بین ملک التجار و سلطان العلما ۱۳۲۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۱۳
موضوع اثر : مصالحه کاروانسرا
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها :