استشهادیه طلبکار بودن ملک التجار از پاشاخان امین الملک۱۲۹۲ق.

نظر شما:

استشهادیه طلبکار بودن ملک التجار از مرحوم پاشاخان امین الملک به مبلغ ۸۶ هزار تومان ۱۲۹۲ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۱۵
موضوع اثر : استهادیه طلب
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها :