نامه اسماعیل فرزانه به ملک التجار درباره شرکت وی در مجلس وزارت خارجه برای تسویه عمل با امین الضرب ۱۳۳۰ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه اسماعیل فرزانه به ملک التجار درباره شرکت وی در مجلس وزارت خارجه برای تسویه عمل وب با حاج امین الضرب درباب دکاکین کاروانسرای دولت۱۳۳۰
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۲۳
پدید آورندگان : میرزا اسماعیل فرزانه (نویسنده)
موضوع اثر : تسویه عمل دکاکین
تاریخ خلق : ۱۶ جمادی‌الاول ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان