نامه وزارت تجارت در تقسیم سه دانگ کاروانسرای امیر میان ملک التجار و امین الدوله ۱۳۲۳ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه وزارت تجارت در تقسیم سه دانگ کاروانسرای امیر میان ملک التجار و امین الدوله ۱۳۲۳ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۲۵
موضوع اثر : تقسیم کاروانسرا
تاریخ خلق : ۲۷ ربیع‌الثانی ۱۳۲۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان