سواد نظرات مدعی العموم دیوان عالی تمیز درباره اختلاف ملک التجار با ورثه امین الملک ۱۳۲۱ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد نظرات مدعی العموم دیوان عالی تمیز درباره اختلاف ملک التجار با ورثه امین الملک ۱۳۲۱ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۳۳
موضوع اثر : خلاصه نظرات
تاریخ خلق : ۳ صفر ۱۳۲۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان