سواد وقفنامه حسن ملک التجار در وقف داراییهایش ۱۳۲۰ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد وقفنامه حسن ملک التجار در وقف داراییهایش(املاک، مستغلات، دکاکین، ...) ۱۳۲۰ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۹۱
موضوع اثر : وقف دارایی
تاریخ خلق : از نامعلوم تا ۱۳۲۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : وقفنامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان