سکه مس، سنجر شاه بن غازی ، زنگیان الجزیره زنگیان الجزیره

نظر شما:

سکه مس، سنجر شاه بن غازی ، زنگیان الجزیره (اتابکان ) ، محل ضرب محدوده جزیره در عراق ، تاریخ ضرب (۵۸ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۵۴
تاریخ خلق : از نامعلوم تا
رنگ : مسی با زنگار سیاه
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :