نمایشگاه حاج حسین آقا ملک

نمایشگاه حاج حسین آقا ملک

موضوع نمایشگاه:

​در این نمایشگاه اقدامات، موقوفات و زندگی حاج حسین آقا ملک در برابر دید بازدیدکنندگان قرار داده شده است.

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در مرداد ۱۳۹۲| نوع نمایشگاه دائم