سراچه تن

سراچه تن

آناتومی بدن انسان بر اساس نسخه "تشریح الابدان" متعلق به قرن نهم هجری قمری

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴| نوع نمایشگاه موقت