نمایشگاه هزار داستان

نمایشگاه هزار داستان

​نمایشگاه هزار داستان گزیده‌ای است از انچه طی صدها سال سینه به سینه در میان ایرانیان نقل شده،‌کاه به نظم درآمده و گاه به نثر نوشته شده. 

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در ۱۲ مرداد ۱۳۹۶| نوع نمایشگاه دائم

نمایشگاه تمبر

نمایشگاه تمبر

​در این نمایشگاه مجموعه‌ای از تمبرهای گنجینه حاج حسین ملک و گنجینه تمبرهای اهدایی به این مجموعه از قبیل مجموعه مرحوم ثابتی،‌ مرحوم قوامی، بانو نسرین دست غیب بهشتی و ... به نمایش گذاشته شده‌اند.

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در ۱۲ مرداد ۱۳۹۶| نوع نمایشگاه دائم