نمایشگاه هزار داستان

نمایشگاه هزار داستان

​نمایشگاه هزار داستان گزیده‌ای است از انچه طی صدها سال سینه به سینه در میان ایرانیان نقل شده،‌کاه به نظم درآمده و گاه به نثر نوشته شده. 

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری در ۱۲ مرداد ۱۳۹۶| نوع نمایشگاه دائم