تحفه نظامیه صفویه

نظر شما:

تالیف عبدالقادر رویانی به نام سلطان یحیی کیا، نستعلیق ۲۴ شعبان ۱۰۶۰، عنوان و نشان و دوایر و جدول ها شنگرف، دارای مهر ...بن رحیم، بر کاغذ پسته ای در ۲۳ برگ ۱۸ سطری نوشته شده جلد اثر رویه کاغذ آبی و عطف و گوشه ها تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۰۴/۰۰۱
پدید آورندگان : عبدالقادر رویانی (مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۶۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم تیماج، رویه کاغذ آبی،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان