ایام مشهورة تاریخ به فارسی صفویه

نظر شما:

نستعلیق سده ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهر ...بن رحیم، رساله ناتمام، بر کاغذ پسته ای در ۱۴ برگ ۱۷ سطری نوشته شده جلد اثر رویه کاغذ آبی و عطف و گوشه ها تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۰۴/۰۰۳
موضوع اثر : وقایع تاریخی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم تیماج، رویه کاغذ آبی،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان