رسالة جاماسب‌الحکیم الی اردشیر صفویه

نظر شما:

نسخ سده ۱۱، بر کاغذ پسته ای در ۲ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری و عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۸۶/۰۰۷
موضوع اثر : نقل و قولها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، رویه کاغذ ابری، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان