بندی از شرح المعارف ولطائف العوارف صفویه

نظر شما:

تالیف ابوالعباس احمد بونی، نسخ سده ۱۱، بر کاغذ پسته ای در ۳ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری و عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۸۶/۰۱۱
پدید آورندگان : احمد بن علی البونی (مؤلف)
موضوع اثر : دعا
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، رویه کاغذ ابری، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان