الامالی‌النحویة علی المفصل‌الزمخشری صفویه

نظر شما:

تالیف ابن حاجب، نسخ سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، دارای تملک محمدشفیع بن محمدعلی استرآبادی با مهر وی، یادداشت تملک محمد با مهر وی در محرم ۱۳۰۵ در اصفهان،یادداشت تملک و مهر که قسمتی از آن پاک شده مربوط به شوال ۱۱۰۶، مهر محمدحسین موسوی، بر کاغذ ترمه در ۲۹۴ برگ ۲۰ سطری نوشته شده،جلد اثر تیماج سرخ سرطبله دار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۹۸/۰۰۱
پدید آورندگان : عثمان‌بن عمر ابن‌الحاجب (مؤلف)
موضوع اثر : نحو زبان عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان