قلائد الدرر فی بیان آیات الاحکام المتعلقه بالجن و البشر صفویه

نظر شما:

نسخ سده ۱۱، عنوان شنگرف، سه صفحه در ابتدا نونویس، بر کاغذ ترمه در ۲۰ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۲۹/۰۰۲
موضوع اثر : تفاسیر فقهی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان