مسالة عربیة نحویة ... صفویه

نظر شما:

نسخ سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، دارای تملک محمدشفیع بن محمدعلی استرآبادی با مهر وی، یادداشت تملک محمد با مهر وی در محرم ۱۳۰۵ در اصفهان،یادداشت تملک و مهر که قسمتی از آن پاک شده مربوط به شوال ۱۱۰۶، مهر محمدحسین موسوی، بر کاغذ ترمه در ۳ برگ ۲۰ سطری نوشته شده،جلد اثر تیماج سرخ سرطبله دار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۹۸/۰۰۳
موضوع اثر : صرف و نحو زبان عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان