رسالة فی النحو صفویه

نظر شما:

تاج الدین محمد بن سیف اسفراینی بویگاهی درگذشته ی ۶۸۴، نسخ سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، دارای تملک محمدشفیع بن محمدعلی استرآبادی با مهر وی، یادداشت تملک محمد با مهر وی در محرم ۱۳۰۵ در اصفهان،یادداشت تملک و مهر که قسمتی از آن پاک شده مربوط به شوال ۱۱۰۶، مهر محمدحسین موسوی، بر کاغذ ترمه در ۱۱ برگ ۲۰ سطری نوشته شده،جلد اثر تیماج سرخ سرطبله دار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۹۸/۰۰۴
پدید آورندگان : محمد بن یوسف اسفراینی بویگانی (مؤلف)
موضوع اثر : صرف و نحو زبان عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان