تحریر القواعدالمنطقیة فی شرح الرسالةالشهسیة صفویه

نظر شما:

تالیف قطب الدین محمد رازی، نسخ محمدتقی بن احمد در ۲۰ رمضان ۱۰۷۲، عنوان و نشان شنگرف، چند برگآغاز نونویس، بر کاغذ ترمه در ۱۱۰ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای تیره است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۲۷/۰۰۰
پدید آورندگان : علی‌بن عمر کاتبی قزوینی (مولف اولیه) محمدتقی‌بن احمد (خطاط) محمد بن محمد قطب الدین رازی (مؤلف)
موضوع اثر : منطق قدیمی /نقد و تفسیر
تاریخ خلق : ۱۰۷۲ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان