قبض رسید مخارج اصطبل و تقسیم محصول نوقان ۱۳۱۳ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض مخارج یک ماهه اصطبل و تقسیم محصول نوقان به تاریخ ۱۳۱۳ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۴۹۳۴
موضوع اثر : قبض مرسید مخارج
تاریخ خلق : جمادی‌الثانی ۱۳۱۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان